Biz barada

Biziň kompaniýamyz 2013-nji ýylda esaslandyryldy. Kiçijik ýaşyna garamazdan, edara görnüşli taraplara we şahsyýetlere professional hukuk kömegi bermek üçin zerur tejribe bar. Kompaniýanyň hünärmenleri täjirçilik, raýat, zähmet, salgyt, maliýe kanunlary we arbitra in ugurlarynda tejribe alýarlar. Hyzmatdaşlar ulgamy, hukuk gatnaşyklarynyň köp ugurlarynda müşderi meselelerini başarnykly çözmäge mümkinçilik berýär. Kompaniýanyň müşderileri elmydama hyzmatlaryň durnukly hiline we ýokary hünär jogapkärçiligine bil baglap bilerler. Adaty müşderileriň ykrar edilmegi we ynamy kompaniýamyzyň abraýynyň we abraýynyň kepili bolup durýar.

Kompaniýanyň maksady we wezipesi

Biziň hödürleýän hukuk hyzmatlarymyzyň elýeterliligi, hili we netijeliligi biziň esasy maksadymyzdyr, bu kompaniýamyz diňe bir müşderiniň köpelmegini üpjün etmän, eýsem ähli kategoriýaly hukuk şahslarynyň we şahsyýetleriniň ynamyny gazanyp, hukuklaryny goramagy üpjün edýär. . Hünärmenleriň hünär derejesi ýokary derejede bolmaly, durmuşyň ähli ugurlaryndaky bilimleri wagtal-wagtal täzeläp, Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň kanunçylyk hereketleri baradaky habarlary yzarlamaly. Müşderilerimiziň hyzmatlarymyzdan elmydama kanagatlanmagyny üpjün etmäge çalyşýarys.


Biziň Toparymyz

Serdar Taganow

"Hukukçy Hyzmatdaş" hukuk kompaniýasynyň direktory

Bilimi:
1996-njy ýylda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň Hukuk fakultetini "Hukuk öwreniş" hünäri boýunça tamamlady. ABŞ-da we beýleki daşary ýurtlarda dürli hukuk ugurlary boýunça hukuk kurslarynda öz biliminiň üstüni ýetirdi. S. Taganow öz zähmet ýoluna 1993-nji ýylda Türkmenistanyň Baş prokuraturasynda başlady. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllarynda kanunlaryň ýerine ýetirilişine prokuror gözegçiligini amala aşyrmaklyga işjeň gatnaşdy. Türkmenistanyň Adalat ministrliginde işlän ýyllarynda ýurtdaky hukuk we ykdysadyýet häsiýetli kanun taslamalarynyň ençemesini işläp düzmeklige hem-de ara alyp maslahatlaşmaklyga gatnaşdy. Hususan-da Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň, Raýat kodeksiniň we beýleki köp sanly kanunçylyk namalarynyň taslamalaryny işläp düzmeklige öz goşandyny goşdy. 2008-nji ýyldan 2013-nji ýyla çenli Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň kazysy wezipesinde işledi. Bank ulgamynda hem uly tejribä eýedir. Şeýle hem Magtymguly adyndaky TDU-nyň Hukuk fakultetinde telekeçilik hukugy, halkara şahsy hukuk we raýat-iş ýörediş hukugy boýunça talyplara ders berdi. Häzirki wagtda "Hukukçy Hyzmatdaş" Hojalyk jemgyýetiniň direktory bolup durýar, ýuridik we fiziki şahslara professional hukuk kömegini bermek boýunça 27.12.2013ý. senesinde berlen 1-9-40-56 belgili (möhleti çäklendirilmedik) ygtyýarnamasy bar .

Аtageldi Berdiýew

"Hukukçy Hyzmatdaş" hukuk kompaniýasynyň geňeşçisi

Bilimi:
Magtymguly Türkmen döwlet uniwersitetiniň hukuk fakultetini 1996-njy ýylda hukuk fakultetini tamamlady. 20 ýyldan gowrak işlän Türkmenistanyň kazyýet ulgamynda baý tejribesi bar. Köp sanly kanun taslamasynyň, Türkmenistanyň Courtokary Kazyýetiniň Plenumynyň kararlaryna, düşündirişlerine gatnaşdy. Şeýle hem, A.A. Berdýew kärdeşleriniň we aklawçylaryň arasynda ýokary hormatlanýar. Köp ýyllyk tejribesi çylşyrymly hukuk meselelerini we jedelleri çözmegi aňsatlaşdyrýar. Türkmen wekiliýetine köp sanly halkara konferensiýanyň we seminaryň işine gatnaşdy, kanunçylygyň dürli temalary, şeýle hem hususy emlägi goramak boýunça hasabat berdi.