Biziň Hyzmatlarymyz

Zähmet kanuny

Işgärler bilen, şol sanda kompaniýanyň ýolbaşçylary bilen zähmet gatnaşyklaryny hasaba almak meseleleri boýunça maslahat bermek;
Kompaniýanyň işgärleri bilen zähmet şertnamalarynyň (şertnamalarynyň) taslamasyny taýýarlamak, baha bermek hakyky zähmet şertnamalary (şertnamalar);
Işgärleriň kadrlary dolandyrmak babatynda iş berijiniň dürli görnüşli içerki sargytlarynyň taslamalaryny taýýarlamak;
Işgärleriň birinden wagtlaýyn we hemişelik geçirilmegi barada maslahat başga bir wezipe üçin wezipeler;
Hukuk guramasyny üýtgedip gurmak we ýatyrmak, daşary ýurt kompaniýasynyň wekilhanasynyň işiniň bes edilmegi wagtynda işgärler bilen zähmet gatnaşyklaryny bellige almakda kömek;
Kompaniýanyň işgärleriniň şahsy we köpçülikleýin maliýe jogapkärçiligini döretmek boýunça maslahat bermek;
HR resminamalaryny zähmet kanunçylygyna laýyk getirmek üçin kanuny barlag geçirmek. Döwlet edaralary tarapyndan mümkin gözden geçirilişe taýýarlyk görmekde we barlaglar wagtynda kompaniýalaryň bähbitlerini goramakda hukuk kömegi bermek;
Kanuna laýyklykda "halkara (daşary ýurt) kompaniýalarynyň korporatiw (içerki) syýasatlaryny getirmek;
Iş beriji üçin iň az töwekgelçiligi bolan işgärler bilen zähmet gatnaşyklaryny bes etmek üçin iň amatly shemalary işläp düzmek. Kompaniýanyň ýolbaşçylary bilen zähmet gatnaşyklarynyň bes edilmeginde kanuny goldaw;
Türkmenistanyň çäginde zähmet işlerini alyp barmak üçin daşary ýurt raýatlary üçin iş rugsady almak üçin resminamalary taýýarlamak Zähmet jedelleriniň kazyýetden öňki we kazyýet çözgüdinde goldaw.

Korporatiw hukuk

Kompaniýalaryň esaslandyryjy resminamalaryny (tertipnamalary, esaslandyryjy şertnamalar we ş.m.),> şeýle hem esaslandyryjylaryň kompaniýa döretmek baradaky kararlaryny (teswirnamalaryny) ösdürmek;
Kompaniýalary (edara görnüşli taraplary) ygtyýarly döwlet edaralarynda hasaba almak, şeýle hem salgyt gullugynda bellige almak we bank hasaplaryny açmak;
Türkmenistandaky daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilhanalaryny akkreditasiýa etmek we uzaltmak, şol sanda salgyt gullugynda bellige almak we bank hasaplaryny açmak;
Türkmenistanda daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilhanalary tarapyndan hakyna tutulan daşary ýurtly işçiler üçin akkreditasiýa kartoçkalaryny almak;
Daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilhanalarynda düzgünleri işläp düzmek, şeýle hem wekilhananyň başlygy üçin ynanç hatyny taýýarlamak;
Alnan obýektleriň - paýnamalaryň, paýlaryň, emläk toplumynyň, esasy aktiwleriň we ş.m.-leriň kanuny barlagy.
Korporatiw jedelleriň çözülmegi we esaslandyryjylaryň kazyýetde bähbitleriniň görkezilmegi.

Şertnama kanuny

Şertnamalaryň taslamasyny düzmek:
A. import-eksporty goşmak bilen haryt üpjünçiligi;
B. awtoulaglary, gozgalmaýan emläkleri (kwartiralary, täjirçilik emläklerini) we harytlary satyn almak we satmak;
C. jaýlary (ofisleri, ammarlary), awtoulaglary, gozgalmaýan emläkleri (kwartiralary, täjirçilik emläklerini) we beýleki gozgalmaýan emläkleri kärendesine almak;
O. ulag, hukuk, bilim, maslahat beriş, mahabat, lukmançylyk we gözegçilik hyzmatlaryny goşmak bilen dürli hyzmatlary bermek;
E. öý, gurluşyk we dizaýn we gözleg işleri üçin şertnama ýaly dürli şertnama işleriniň ýerine ýetirilmegi;
R. bellemek (talaplaryň hukuklaryny bellemek), karzy geçirmek, karzy bagyşlamak, karz, haýyr-sahawat;
0. kepillik, girew, öwezini dolmak we borçnamalary üpjün etmegiň beýleki usullary.
Düzedişleri we goşmaçalary girizmek maksady bilen bar bolan şertnamalara goşmaça şertnamalaryň taslamalaryny taýýarlamak;
Şertnamalaryň kanunçylygyna, iş gümrüklerine laýyk gelmegi we bolup biljek töwekgelçilikleri azaltmak üçin teklipleriň kanuny seljermesi;
Şertnamalary baglaşmak, bar bolan şertnamalara üýtgetmeler we goşmaçalar barada gepleşikler wagtynda kompaniýalaryň bähbitlerine wekilçilik etmek;
Şertnamalary baglaşmak, ýerine ýetirmek, üýtgetmek we ýatyrmak wagtynda jedelleriň çözülmegine kömek;
Şertnamalary ýatyrmak boýunça çäreleri taýýarlamaga we durmuşa geçirmäge kömek.

Kazyýet işi

Jedel meselesi boýunça resminamalary kanuny gözden geçirmek, kazyýet işleriniň ykdysady kazyýetlerde bolup biljek üstünliklerine baha bermek;
Ykdysady kazyýete ýüz tutmagyň kanuny ýagdaýyny seljermek we kanuny esaslary kesgitlemek;
Talaplary taýýarlamak we ibermek, talaplara jogap taýýarlamak, günäkärlenýän / bergidar bilen gepleşik geçirmek;
Potensial günäkärlenýän barada maglumat ýygnamak, jedelde subutnamalary ýygnamakda kömek;
Günäkärlenýäniň / bergidaryň ýerleşýän ýerini we emläginiň (gozgalmaýan emläk, awtoulag we ş.m.) kesgitlenmegi, şol sanda emläkde tölegleriň bolmagy; günäkärlenýän / bergidar;
Ykdysady kazyýete talap arzasyny we oňa jogap, beýleki prosessual resminamalary we haýyşlary taýýarlamak we tabşyrmak;
Araçy kazyýetde gyzyklanmalary goramak, şikaýat we kazyýet işlerinde,
Ylalaşyk şertnamasynyň taslamasyny taýýarlamak we arbitra court kazyýetinde tassyklamak;
Kazyýet işleriniň ýerine ýetirilişiniň kanuny goldawy