"Hukukçy hyzmatdaş" hukuk firmasynyň resmi web sahypasyna hoş geldiňiz

Maksadymyz we wezipämiz

Hukuk hyzmatlarymyzyň elýeterliligi, hili we netijeliligi biziň esasy maksadymyzdyr, bu kompaniýamyz diňe bir müşderiniň köpelmegini üpjün etmän, eýsem ähli guramalaryň we şahsyýetleriň ähli kategoriýalarynyň ynamyny gazanyp, hukuklaryny goramagy üpjün edýär. Hünärmenleriň hünär derejesi ýokary derejede bolmaly, durmuşyň ähli ugurlaryndaky bilimleri wagtal-wagtal täzeläp, Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň kanunçylyk hereketleri baradaky habarlary yzarlamaly. Müşderilerimiziň hyzmatlarymyzdan elmydama kanagatlanmagyny üpjün etmäge çalyşýarys.

Näme üçinbizi saýlaýarlarmy?

3 ýyl üstünlikli hukuk işi

Iň oňat hünärmenleriň kazyýet tejribesi - ýokary hünär jogapkärçiligi bolan ýuristlar

Hukuk topary, ýerli we halkara hukuk tejribesinde birleşýär

Güýçli hyzmatdaşlyk, birnäçe nesliň wekillerinden ybarat.